понедељак, 25. новембар 2013.

ARS PRAKTIKA


Emisije na vrlo zanimljiv način prikazuju nastajanje jednog dela primenjene umetnosti.


Svrha emisija je da prikazivanjem umetničkog procesa podižu estetsku svest mladog čoveka.


Razgovore sa umetnicima vodi istoričar umetnosti dr Dijana Milašinović Marić.

Urednik je Ljiljana Strahinjić, a reditelj Breda Čoš.


Emisija se emituje u nekoliko termina na kanalu RTS 2

Putem sledećeg linka možete pogledati emisiju snimanu u mom ateljeu.


Ars praktika is TV Show that shows the emergence of applied art in a very interesting way.

The purpose of the show is to depict the artistic process 

and raise the aesthetic consciousness of the young man.

Interviews with artists are lead by art historian Dr. Diana Milašinović Marić.

Editor of the show is Ljiljana Strahinjić, and director is Breda Čoš.The show is broadcast in several terms on the RTS channel 2.

Trough the following link you can see the show filmed in my studio.

четвртак, 05. септембар 2013.

U MEĐUVREMENU / IN THE MEANTIME

cups / šolje
stoneware / kamenina
diameter / prečnik 10, 11cmpinched bowl with a pendant / uštinute činije sa priveskom
stoneware / kamenina
diameter / prečnik 13-15cm
leather lace / kožni povez
                                                       


bowls with a lid and pendant / posude sa poklopcem i priveskom
stoneware / kamenina
diameter / prečnik 15cm
leather lace / kožni povezearrings / minđuše
porcelain / porcelan
dimensions of cardboard on which they are exposed / dimenzije podloge na kojoj su zakečene 10cm
pendants / ogrlice
stoneware ang glass / kamenina i staklo
dimensions / dimenzije 4,5cm
leather lace / kožni povez


четвртак, 29. август 2013.

Činije za Olgu

red and green / crvena i zelena
set of two big and four small bowls / komplet od dve velike i četiri male činije
stoneware / kamenina 
diameter / prečnik 2x21cm, 4x15cm
2013.


уторак, 16. јул 2013.

Buket za Anu i Srđana

Flower broach made in the mini edition for "decorating" guests
on the upcoming wedding of dear friends :)

Broš cvet izrđen u mini izdanju, za potrebe "ukrašavanja" gostiju,
na predstojećem venčanju dragih prijatelja :)

small flower broach / mali broš cvet
porcelain / porcelan
diameter / prečnik 43mm


четвртак, 23. мај 2013.

BOA / Belgrade Open Art

An interactive one-day exhibition of artworks 
of young trained artists from Serbia on 1 June 2013 in Belgrade.Belgrade Open Art (BOA) je jednodnevna, interaktivna izložba originalnih umetničkih dela

 mladih, akademski obrazovanih umetnika iz Srbije, 

odabranih prema naročitim kriterijumima i standardima ovog programa, 

koja će biti održana 01. juna 2013. 

u Pop-up prostoru Kulturnog centra Beograda (Trg Republike 5).Ime je dobila zbog ideje svog otvorenog (open) karaktera 

kao i zbog činjenice da teži sublimaciji dva lika 

savremene umetničke produkcije – urbanoj i elitnoj.

Nosilac organizacije: Artis Center Beograd

Partner na projektu: Kulturni centar Beograda

Tim:
Ksenija Kastratović, Inicijator, Business Coordinator i kustos

Tamara Ognjević, Art Director, PR i kustos

Bojana Ibrajter Gazibara, Event Coordinator i kustos

Biljana Jotić, Sales Coordinator i kustosDodatne sadržaje možete pronaći ovde:

Na ovoj izložbi pretstaviću se sa radom:


Chernobyl / Černobilj

mixed media: ceramic (stoneware), wood, lexan / kombinovana tehnika:keramika (kamenina), drvo, leksan..
dimensions / dimenzije 70x70x5cm
2008.


tekst iz kataloga,

istoričarke umetnosti Tamare Ognjević:Keramičarka Ivana Rackov već deset godina traje na dinamičnoj, 
beogradskoj stvaralačkoj sceni u okviru koje upravo njen umetnički medijum -keramika 
-u prvoj deceniji novog milenijuma pokazuje zavidan nivo novih i smelih rešenja. 
Ostajući verna tradicionalnim formama, dinamizmu jednostavnih linija i 
finim modelacijama, Ivana Rackov ima prepoznatljiv „rukopis“ 
utemeljen na harmonizaciji elegantnih, svedenih oblika i duhovitih, nenametljivih detalja. 


Instalacije, poput „Černobilja“, 
dragocena su retkost u ukupnom opusu ove umetnice, 
pa samim tim pružaju karakterističan uvid u njene kreativne kontemplacije 
i njihovo transponovanje u materijal. 
Stilizovani cvet maka, karakterističan brend Ivane Rackov, 
ovde biva „sredstvo“ da se iskaže misao o životu i smrti, nestajanju i nastajanju, strahu i veri. 
Nije li sve zaista deo jednog savršeno planiranog ciklusa 
u kome samo stvaralac prepoznaje ritam i lepotu dve krajnosti 
predstavljene elegantnom rešetkom kojom dominiraju crni porcelanski cvetovi, 
kojima prkosi usamljen cvet jarke boje? 
Kao postojano svetlo u tami koja tek varljivo dominira.


...


Ceramist Ivana Rackov lasts for ten years on the dynamic Belgrade creative scene,
where exactly her artistic medium - ceramics 
- in the frst decade of the new millennium shows a remarkable level of new and brave solutions. 
By staying faithful to traditional forms, the dynamism of simple lines and subtle modeling, 
Ivana Rackov has a distinctive “signature” based on the harmonization of the elegant, 
reduced forms, and witty, unobtrusive details.

Installations such as “Chernobyl” are a precious rarity in the total oeuvre of this artist, 
and therefore provide a distinctive insight into her creative contemplations 
and their transposition into the material.
Stylized world of poppy, characteristic brand of Ivana Rackov, 
here becomes a “tool” to express the thought of life and death, 
dissolution and creation, fear and faith. 
isn’t it all really a part of a well planned cycle 
in which only the creator recognizes the rhythm and the beauty 
of the two extremes represented by the elegant grate dominated by black porcelain flowers, 
defied by a lone bright colored flower? 
Like a steady light in the darkness that dominates in a tricky way.
среда, 17. април 2013.

MATERA 02


Druga Nedelja dizajna keramike "Materabiće održana u DKC Majdan,
Narodnom muzeju i Kući kralja Petra od 22.-27. aprila 2013. god.
u organizaciji asocijacije Art Komuna,
uz učešće 38 autora iz zemlje, kao i nekoliko specijalnih gostiju.

Kompletan program možete videti OVDE.

Izložba je prodajnog karaktera.
bound bowls (large) / uvezane činije
stoneware / kamenina
diameter / prečnik 23-26cm
2013.
bound bowls / upertlane činije
stoneware / kamenina
diameter / prečnik 16-21cm
2013.
red and yellow / crvene i žute
stoneware / kamenina
diameter / prečnik 14-16cm
2013.

петак, 15. март 2013.

CVETANJE / samostalna izložba

Tekst iz kataloga:


CVETANJE

Prošli smo kroz zemlje u kojima seoski umetnici majstorski povezuju boju i liniju, i liniju sa oblikom, i bili smo bolesni od zavisti!
Le Korbizje o srpskoj tradicionalnoj keramici
(Putovanja na istok, 1911)

Često odbacujemo tradiciju skloni blasfemičnoj misli da kreativni procesi započinju s nama, jer svako vreme ima sopstvene oči i uši, mirise i dodire, forme i boje koje ga definišu. U izvesnom smislu ovakvo razmišljanje nije sasvim netačno. Ono predstavlja neku vrstu stilske matrice koja pomaže da se lakše apstrahuju procesi unutar velike i moćne stvaralačke matice koja oblikuje kreativnu istoriju čovečanstva. Istovremeno, upravo ti okviri služe da se osobeni umetnički duhovi sagledaju u realnoj ravni sopstvenog stvaralačkog potencijala. Ponekad, neočekivano, na uzorku takozvanih malih stvari i svakidašnjih tema.  U jednostavnoj plastici, minijaturi, žanru, aksesoaru ili upotrebnoj keramici.
Keramičarka Ivana Rackov na svojoj prvoj samostalnoj izložbi “Cvetanje”, pokazuje upravo kroz dizajn posudne keramike svu neophodnost poznavanja i uvažavanja tradicionalnog kao temelja ličnog iskaza koji nije cilj sam sebi, već je refleks unutrašnje punoće stvaraoca - sretnog spoja znanja, impulsa i promišljanja.
Estetika Ivane Rackov, njen naoko jednostavan, a zapravo tehnički visoko zahtevan postupak, prepoznatljivi su već neko vreme publici rafiniranog, osetljivog ukusa. Sinteza jednostavnih linija, vanrednog ritma u kome se smenjuju rustične i glatke površine, mat i sjajne glazure, boje i minuciozno osmišljeni detalji, daju posudnoj keramici Ivane Rackov redak kvalitet elegancije koja se teško postiže u kamenini u kojoj umetnica najčešće stvara. Iako kompaktne,  forme ovih posuda kao da dobijaju neki fini dinamizam, gotovo pokret unutar materijala, zahvaljujući delikatnim bojenim urezima, spiralno uvijenim drškama ili duhovitim detaljima u vidu kožnih pertli. Pokret koji je najavljen kroz vibrantan detalj koji menja primarnu statiku predmeta u korist originalne estetike, kulminira bojom u njegovoj nutrini, pa se čini kao da šolje, činije i tanjiri Ivane Rackov počinju da cvetaju iz neke sopstvene, neodgonetnute, a uzbudljive i očaravajuće inicijacije.
Komplementaran sada već svojevrsnom brendu Ivane Rackov, stilizovanom cvetu maka koji umetnica već neko vreme varira u širokom dijapazonu od keramičkih inastalacija, preko broševa do nakita, ovaj stvaralački koncept jasno sugeriše zaokruženost jednog procesa u kome talentovan umetnik sazreva u stilskoj etapi prve decenije akademskog i strukovnog trajanja. U vremenu u kome se uticaji i zanosi, sumnje i nesigurnosti koji su obeležili godine školovanja prelivaju u empirijsku, stilsku i značenjsku celovitost i autentičnost. Prelomnu fazu u kojoj stvaralac oblikuje svoj iskaz i buduće, iako još senovite, kreativne puteve. Kada se na osnovu njegovog primarnog, umetničkog cvetanja spoznaje koliko često i s kakvim ishodom će se taj proces obnavljati.

istoričar umetnosti i književnik
Artis Center, Beograd
FLOWERING


We travelled through countries where rural artists masterfully combine color and line, line and shape, and we were sick with envy!


Le Corbusier on Serbian traditional ceramics 

(Journey to the East, 1911)


We, prone to blasphemy thought that creative processes begin with us, often tend to reject tradition, because every period has its own eyes and ears, scents and touches, shapes and colors that define it. In a sense, this way of thinking is not entirely untrue. It represents a kind of stylistic matrix that enables easier abstraction of processes within large and powerful artistic mainstream that forms the creative history of mankind. At the same time, it is these frames that are used to observe peculiar artistic spirits in the real level of their own creative potential. Sometimes, unexpectedly, in a sample of so-called small things and everyday topics. In simple plastic, miniature, genre, accessories or ceramic ware.
Ceramist Ivana Rackov at her first solo show "Flowering", shows exactly through the ceramic flatware design all the necessity to know and respect the traditional as the basis of a personal statement which is not an end to itself, but a reflection of inner fullness of the creator - a happy combination of knowledge, impulses and thoughts.
Ivana Rackov's aesthetics, her deceptively simple, but in fact highly technically demanding procedure, is recognized for some time by audience of refined, delicate taste. Synthesis of simple lines, extraordinary rhythm in which alternate rustic and smooth surfaces, matte and glossy glazes, colors and meticulously designed details, give Ivana Rackov's ceramic flatware a rare quality of elegance that is hard to reach in stoneware clay, in which the artist usually creates. Although compact, the form of these vessels seem to get a decent dynamics, almost like a movement within the material, thanks to colored delicate notches, with winding stems or humorous details in the form of leather laces. The movement, which was announced in vibrant detail that changes the primary static of objects in the benefit of original aesthetics, is culminating with the color of its interior, so it seems like mugs, bowls and plates made by Ivana Rackov start to bloom from their own riddled, exciting and enchanting initiation.
 Complementary to now a kind of an Ivana Rackov brand, with stylized poppy flower that the artist for some time varies over a wide range of ceramic installations, through jewelry and brooches, this creative concept is suggesting the roundness of a process in which a talented artist matures in stylistic phase of the first decade of academic and vocational duration. In a time when effects and ecstasies, doubts and uncertainties that marked the years of schooling are transformed into empirical, stylistic and semantic integrity and authenticity. Milestone phase in which the creator shapes his testimony and future, although still shady, creative ways. When on the basis of its primary, artistic flowering is known how often and with what outcome that process will be renewed.
art historian and writer
Artis Center, BelgradeSnimak sa otvaranja izložbe možete pogledati OVDE

 Detalji sa izložbe u galeriji:Dragana Ćosić je za TV emisiju "Ram", Studija B, 
napravila prilog o izložbi
i možete ga pogledati OVDE